Stanovy spolku

Stanovy spolku Malá Antiochia


Úvodní ustanovení

Spolek Malá Antiochia (dále jen Spolek) vzniká v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, jako dobrovolný svazek lidí dobré vůle, kteří mají zájem pomáhat dětem a mladým lidem při vytváření malých společenství k využití volného času především o víkendech a o prázdninách. Chtějí se podílet na jejich náboženském, morálním, kulturním a společenském rozvoji bez jakéhokoliv rozdílu.

I. Název, sídlo a působnost Spolku

1. Spolek má název MALÁ ANTIOCHIA, z.s.
2. Sídlo Spolku je Rychnov na Moravě, č.p. 53, PSČ 569 34.
3. Spolek působí na území České republiky.

II. Cíl, zásady a způsob činnosti.

1. Cílem spolku je pomoc při vytváření malých společenství dětí a mládeže zvláště od 6 do 17 let, zajišťování rekreačních a prázdninových pobytů pro ně a vytváření programů pro setkávání těchto společenství.

2. Zásady Spolku vychází z Úmluvy o právech dítěte (zák. 102/91 Sb.). Spolek chce pomoci při přípravě dětí a mládeže pro odpovědný život ve svobodné společnosti a to od nejútlejšího věku až po dospělost.

3. Způsob činnosti:

o zajišťování prostor pro setkávání těchto malých společenství dětí a mládeže;

o zajišťování dotací a finanční podpory, které jsou nezbytné pro tuto práci;

o spolupráce s právnickými osobami podobného zaměření;

o vytváření podmínek pro zapojení mládeže do občanské společnosti a utváření jejich vědomí širšího sociálního zapojení v obci a státě;

o prevence drogové a alkoholové závislosti, šikany a jiných sociálně-negativních jevů;

o vydávání informačních a formačních materiálů pro vnitřní potřebu Sdružení;

o pomoc při budování vzájemné úcty, lásky, služby, obětavosti a vstřícnosti mezi mládeží a tím v celé společnosti.

III. Členství

1. Členství ve spolku Malá Antiochia, z.s., se dělí na dva typy. Řádné a čestné členství.

2. Řádným členem Spolku se může stát každý občan ČR a cizí státní příslušník, který respektuje cíle a stanovy Spolku, dobrovolným podáním písemné přihlášky, souhlasem nadpoloviční většiny řádných členů na valné hromadě při výročním zasedání a uhrazením členského příspěvku. Výši členského příspěvku určuje Výkonný výbor.

3. Čestným členem Spolku se může stát každý občan ČR a cizí státní příslušník, který respektuje cíle a stanovy Spolku, dobrovolným podáním písemné přihlášky a souhlasem nadpoloviční většiny řádných členů na valné hromadě při výročním zasedání.

4. Měnit typ členství je možné při splnění výše uvedených podmínek.

5. Členství ve Spolku zaniká:

o písemným prohlášením o vystoupení;

o vyloučením se souhlasem nadpoloviční většiny řádných členů valné hromady při porušení stanov;

o smrtí člena;

o zánikem Spolku.

IV. Práva a povinnosti člena Spolku

1. Řádný člen má zejména tato základní práva:

- účastnit se valné hromady a být informován o všech základních otázkách činnosti;

- volit a být volen do všech orgánů Spolku (volit je oprávněn samostatně každý řádný člen starší 15 let, za řádné členy mladší jsou oprávněni volit jejich zákonní zástupci, být zvolen do orgánů Spolku může být každý řádný člen starší 18 let);

- osobně se podílet na práci Spolku;

- vyjadřovat se svobodně na schůzích ke všem projednávaným otázkám, požadovat k nim vysvětlení a podávat návrhy na další činnost Spolku.

2. Čestný člen má zejména tato základní práva:

* účastnit se valné hromady a být informován o všech základních otázkách činnosti;

* osobně se podílet na práci Spolku

* vyjadřovat se svobodně na schůzích ke všem projednávaným otázkám, požadovat k nim vysvětlení a podávat návrhy na další činnost Spolku

3. Řádný i čestný člen má tyto základní povinnosti:

o svou činností napomáhat realizaci cíle Spolku;

o dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů Spolku;

o dbát, aby svým jednáním nepoškodil dobré jméno Spolku

V. Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou:

* valná hromada (nejvyšší orgán);

* výkonný výbor (statutární orgán);

* revizní komise (kontrolní orgán).

VI. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Schází se jedenkrát do roka k výročnímu zasedání, které svolává předseda. Termín jejího konání je povinen oznámit alespoň jeden měsíc předem formou písemné pozvánky každému členu.

2. Mimořádné zasedání valné hromady svolává předseda nebo nadpoloviční většina výkonného výboru, uznají-li to za nutné, za stejných podmínek jako v bodu 1.

3. Valné hromadě přísluší:

o volit a odvolávat členy výkonného výboru, revizní komise, předsedu a jednatele;

o projednávat a schvalovat zprávu výkonného výboru o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období;

o rozhodovat o změně stanov, dobrovolném rozpuštění Spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem;

o schvalovat přihlášky nových členů a rozhodovat o vyloučení člena Spolku;

o rozhodovat o předložených návrzích členů či orgánů Spolku;

o projednávat a schvalovat zprávy revizní komise.

4. Zasedání valné hromady je usnášeníschopné při přítomnosti nadpolovičního počtu všech řádných členů ve věku 18 - 70 let.

5. Rozhodnutí valné hromady je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech řádných přítomných členů.

6. O jednání valné hromady je nutno pořídit zápis, který podepisují předseda a jednatel; jako příloha je vždy seznam účastníků valné hromady.

VII. Výkonný výbor

1. Výkonný výbor je statutárním orgánem Spolku a je oprávněn rozhodovat o všech věcech, které nejsou svěřeny valné hromadě.

2. Výkonný výbor je volen valnou hromadou na dobu tří let, v počtu nejméně tří členů. Podmínkou pro zvolení člena do výkonného výboru je dosažení plnoletosti a být řádným členem Spolku. Výkonný výbor zasedá nejméně dvakrát do roka, dále na žádost předsedy či nadpoloviční většiny členů výkonného výboru.

3. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů; rozhodnutí výboru je platné, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.

4. Výkonnému výboru přísluší:

o zabezpečovat činnost Spolku;

o navrhovat valné hromadě kandidáty na předsedu a jednatele;

o rozhodovat o uvolňování finančních prostředků na činnost Spolku;

o podávat zprávu valné hromadě o své činnosti;

o svolat na žádost nadpoloviční většiny členů výkonného výboru mimořádné zasedání valné hromady.

VIII. Revizní komise

1. Revizní komise je nezávislý kontrolní orgán, který je složen nejméně ze tří členů. Je volena valnou hromadou na dobu tří let. Podmínkou pro zvolení za člena revizní komise je dosažení plnoletosti a být řádným členem Spolku.

2. Revizní komise se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Schůzi svolává její předseda, který je volen ze členů revizní komise nadpoloviční většinou.

3. Revizní komisi přísluší:

o účastnit se všech schůzí výkonného výboru a kontrolovat jeho činnost;

o kontrolovat finanční a hospodářskou činnost Spolku;

o dohlížet na správnost a soulad činnosti Spolku s obecně závaznými právními předpisy, stanovami a dalšími předpisy Spolku;

o předkládat výsledky svého šetření výkonnému výboru a valné hromadě Spolku.

4. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím v jiných orgánech Spolku.

IX. Předseda Spolku

1. Předseda je volený představitel Spolku. Volí jej na návrh výkonného výboru valná hromada nadpoloviční většinou přítomných členů a to na období tří let.

2. Povinností předsedy je:

o rozhodovat o opatřeních, která nesnesou odkladu a o učiněných rozhodnutích informovat výkonný výbor;

o řídit hospodářskou činnost sdružení;

o konkretizovat úkoly jednotlivých členů Spolku a kontrolovat jejich plnění;

o reprezentovat Spolek navenek;

o svolávat zasedání valné hromady a výkonného výboru.

3. Výkon této funkce je neslučitelný s výkonem jiné funkce v orgánech Spolku.

X. Jednatel Spolku

1. Jednatel je volený představitel Spolku. Volí jej na návrh výkonného výboru valná hromada nadpoloviční většinou přítomných řádných členů, a to na období tří let.

2. Povinností jednatele je:

o vyřizovat administrativní záležitosti ve spolupráci s předsedou;

o moderovat schůze Spolku;

o zastupovat (vyžaduje-li to situace), z pověření předsedy nebo se souhlasem nadpoloviční většiny výkonného výboru, předsedu v plnění jeho funkcí.

3. Výkon této funkce je neslučitelný s výkonem jiné funkce v orgánech Spolku.

XI. Představitelé oprávnění jednat jménem Spolku

1. Jménem Spolku jedná jeho předseda nebo jednatel.

XII. Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří:

o s dobrovolnými dary, odkazy a dědictvím od občanů nebo jiných právnických osob a obcí;

o s příspěvky od státu či od jiných organizací a sponzorskými dotacemi podle pravidel příslušných právních předpisů;

o s dobrovolnými příspěvky členů Spolku.

2. Finanční prostředky Spolku jsou vedeny na bankovním účtu a budou vynakládány k cílům, které jsou uvedeny v bodě II. těchto Stanov.

3. Podpisové právo pro převod finančních prostředků má předseda a jednatel ve shodě s ustanoveními hlavy X., bodu 2 těchto stanov.

4. Za hospodaření s finančními prostředky odpovídají v rozsahu svého oprávnění jednotlivé orgány Spolku, zvláště výkonný výbor a předseda.

5. Zprávu o hospodaření projednává a schvaluje valná hromada na svém řádném zasedání.

XIII. Zánik Spolku

1. Spolek zaniká na základě dvoutřetinového rozhodnutí řádných členů valné hromady o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným Spolkem.

2. V případě likvidace Spolku je zvolena likvidační komise, která provede vyrovnání všech závazků a pohledávek. Současně převede movitý i nemovitý majetek a finance na nástupnický subjekt. V případě, že by takový subjekt nebyl, bude veškerý majetek převeden na Arcibiskupství olomoucké a použit pro mládežnické aktivity Arcidiecéze olomoucké.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Stanovy Spolku jsou závazné pro všechny orgány Spolku.

2. Stanovy nabývají platnosti dnem registrace příslušným orgánem státní správy.

© Malá Antiochia, z.s.